พณ.ติดตามราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใกล้ชิด


กรมการค้าภายใน ติดตามสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสินค้าเกษตรใกล้ชิด พร้อมกำหนดมาตรการรองรับ ผลักดันราคาให้สูงขึ้น

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมการค้าภายใน ได้ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีผลผลิต 4.61 ล้านตันต่อปี ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นมาทดแทน เช่น ข้าวสาลี ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้มาตรการกำหนดอัตราส่วนการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต่อการรับซื้อข้าวโพด 3 ส่วนเพื่อ รักษาเสถียรภาพราคา การที่มีผู้เสนอให้ระงับการนำเข้าข้าวสาลีนั้นไม่อาจดำเนินการได้ เนื่องจากจะขัดกับพันธกรณีของไทยภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)

โดยปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยข้าวโพดชนิดเมล็ดโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อ ราคา กก.ละ 7.90-8.00 บาท ส่วนผู้ค้าท้องถิ่นรับซื้อ ราคากก.ละ 6.50-6.70 บาท กรมการค้าภายในจะได้มีการจัดตลาดนัดเชื่อมโยงให้ผู้ส่งออก รับซื้อข้าวโพด จากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมต่อไป

Please follow and like us:
0