ทำไม? คนไทยถึงเสียชีวิตจากมะเร็ง มากเป็นอันดับ 1

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตดับหนึ่งของคนไทยอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น พบผู้ป่วยรายใหม่ราว 120,000 คนต่อปี แนะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลาย ไม่เครียด พักผ่อน ให้เพียงพอ ออกกาลังกายสมํ่าเสมอ ช่วยลดเสี่ยงโรคได้

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า โรคมะเร็ง เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลทําให้เซลล์เจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนอย่างรวดเร็ว ในปริมาณมากกว่าปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้ เกิดอยูในอวัยวะใด ก็จะเรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมนํ้าเหลือง และมะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

สถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยจาก สถิติพบว่า โรคมะเร็งเป็น สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 รองลงมาคือ อุบัติเหตุ และโรคหัวใจ ซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่า คนไทยเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชัวโมงละเกือบ 7 ราย

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงสําคัญ ที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็ง ที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิดและปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติ ทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกนและภาวะทุพโภชนา เป็นต้น

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสําราญ ผ้อํานวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมวา โรคมะเร็งถึงแม้จะเป็นโรคร้าย แต่เราสามารถปฏิบัติตนเพื่อป้องกนและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้ ด้วยการเลือกทานอาหารมีประโยชน์ หลากหลาย ผักผลไม้ ตรวจร่างกายเป็นประจํา ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กซ์มัว ไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้า ไม่กินปลานํ้าจืดดิบ หลีกเลี่ยงการรับมลพิษจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ หากมีความจําเป็นต้องสัมผัส สารพิษหรือสารเคมีควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับหรือคําแนะนํา อยางเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดมากเกินไป ควรลดความเครียด พักผอนทั้งร่างกายและจิตใจ ออกกาลังกายสมํ่าเสมอ ควบคุมนํ้าหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิด และควรตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม สามารถตรวจได้แม้ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้

Please follow and like us:
0