ก.แรงงานยกระดับมาตรฐานช่างทำฟันปลอม


กระทรวงแรงงาน ยกระดับมาตรฐาน ช่างทำฟันปลอม เตรียมความพร้อมแรงงานเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยหลังเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ณ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยบริษัท เอกซา ซีแลม จำกัด เป็นบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตฟันปลอมและงานทันตกรรมจัดฟัน ผลิตงานทันตกรรมได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับความรู้ของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาโครงการและผู้ควบคุมงานของโครงการเพิ่มผลิตภาพ ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัท และดำเนินการอยู่ในช่วงที่ 2 คือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพ โดยให้แนวคิดการผลิตแบบ LEAN มาใช้ลดการสูญเสียของกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ที่ กพร. ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเน้นเพิ่มผลิตภาพแรงงาน พร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และองค์ความรู้ด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ให้กับพนักงาน ตามแนวทาง STEM Workforce ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำไปเป็นต้นแบบในสายการผลิตอื่นต่อไปด้วย

Please follow and like us:
0